ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1           Τ.Κ..48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΗ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΦΕ

Το ΕΚΦΕ είναι Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.). Δηλαδή κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

Προτείνει τρόπους οργάνωσης των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο νομού.

Είναι χώρος μόνιμης έκθεσης εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.

Παραλαμβάνει και διανέμει τα εργαστηριακά όργανα και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού.

Είναι χώρος πειραματικής εξάσκησης και ελεύθερων πειραματικών δραστηριοτήτων των μαθητών.

Δοκιμάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει τις πειραματικές διατάξεις και ενημερώνει τους καθηγητές για αυτές.

Διεξάγει επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων ΕΚΦΕ

1. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Μετά από έγκριση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενό τους, ως επιμορφούμενοι ή εισηγητές, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ανά σχολικό έτος.

Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια για επίδειξη πειραματικών διατάξεων και επιμορφωτικές ημερίδες που αφορούν στην εργαστηριακή πειραματική διδασκαλία που υποχρεούνται να διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04, με αρμόδιες Υπηρεσίες εποπτευόμενες από Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., επιστημονικούς Φορείς, επιστημονικά και ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., και δέχεται για ασκήσεις επίδειξης ομάδες εκπαιδευτικών ή μαθητών στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. με προτεραιότητα στις υποχρεωτικές κατ’ έτος εργαστηριακές ασκήσεις .

β) Επισκέπτεται τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του και συνεργάζεται με τους Διευθυντές, τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαστηρίων αυτών.

γ) Επισκέπτεται μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τα σχολεία ευθύνης τους και σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο, συνεπικουρούν το διδάσκοντα στην εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.

δ) Ενημερώνει, με προσωπική επικοινωνία στα σχολεία ή ομαδικά στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε., τους καθηγητές κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 της περιοχής ευθύνης του για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαστηριακών οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις αντίστοιχες εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράματα, διοργανώνοντας ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια. Με αντίστοιχο τρόπο ενημερώνει και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Ενημερώνει με τη βοήθεια του το προσωπικού του Ε.Κ.Φ.Ε. τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας, διοργανώνοντας στο Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια.

στ) Καθοδηγεί μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσης και τους ενθαρρύνουν και βοηθούν στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων.

ζ) Μπορεί να συνεργάζεται με το πλησιέστερο Π.Ε.Κ. σε θέματα επιμόρφωσης, σχετικά με την εργαστηριακή εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ στη διδασκαλία.

η) Συμμετέχει μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. στη διεξαγωγή των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών των επιστημονικών αντικειμένων των μαθημάτων των φυσικών επιστημών.

θ) Οργανώνει στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. έκθεση εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της.

 

2. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγεγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Επίσης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, το οποίο ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

β) Παραλαμβάνει, διανέμει ή δανείζει τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας που αποστέλλονται στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.

γ) Εισηγείται στο Διευθυντή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

δ) Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

 

3. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε. και της υπηρεσιακής τάξης του προσωπικού του, έναντι του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

β) Ενημερώνει έγκαιρα και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για τον προγραμματισμό των  δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

γ) Αναθέτει εργασίες, συντονίζει και εποπτεύει τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε..

δ) Τηρεί βιβλίο – ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

ε) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που διατίθενται ή έχουν διατεθεί στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του, όπως και αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραμάτων.

στ) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο οπτικοακουστικού υλικού (μικροδιαφάνειες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, λογισμικά/CD, DVD κτλ.).

ζ) Οργανώνει και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Φ.Ε..

η) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Φ.Ε. και έχει την ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποίησής του.

θ) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε..

ι) Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά όσων επισκέπτονται το Ε.Κ.Φ.Ε..

ια) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. Την έκθεση αυτή κοινοποιεί στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 και στο Τμήμα ΣΤ’ Μελετών/Γραφείο Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

.

.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ε.Κ.Φ.Ε.:
ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΦΥΣΙΚΟΣ